(comments: 0)

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2008

  • พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.2015(ฉบับปรับปรุง)
    ISBN 978-3-00-048362-2
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015(ฉบับปรับปรุง)
    ISBN 978-3-00-048362-2

ดูเพิ่มเติม